Guangjian Huang

Guangjian Huang a.k.a. G.J., is a concept artist and illustrator based in Fuzhou, Fujian, China. Guangiian is currently working as a concept artist in the video game industry.

Link: www.hgjart.com

Guangjian_Huang_Art_four-seasons-summer

Guangjian_Huang_Art_silver-knight

Guangjian_Huang_Art_citizen-change-2

Guangjian_Huang_Art_fat-scorpion-king

Guangjian_Huang_Art_n01

Guangjian_Huang_Art_huang-leo

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n05

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n04

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n02

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n03

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n08

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n07

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n06

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n09

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n01

Guangjian_Huang_Concept_Art_Illustration_n10

0 comments

By